Smilefjesprisen ! also In English

In english scroll down


In Norwegian

Hvis du innså hvor mektige dine tanker er, ville du aldri tenke en negativ tanke!

Tankene kommer før følelsen, visste du at du kan trene tankene dine på å skape den følelsen du vil? Du kan også trene på det du vil ha fokus på.

To mennesker kan for eksempel leve akkurat det samme livet sammen, den ene kan oppleve det fantastisk og den andre elendig. Det handler om fokus.

Det du tenker på blir du best på, og det du tenker mye på har en tendens til å skje, Det å lære seg å bli bevisst kan være godt for følelsene dine.

Har du hørt om 20/80 % reglen.? Jeg kan ikke si det mange nok ganger, når du trener og konkurerer med hund responerer hunden på dine følelser i form av en «energi». I konkurranse for optimalt resultat er 80% mentalt og 20% teknikk.

Tenk om du bruker de 80% til å tenke på alt det du ikke får til, har konkurransenerver og «tenk om tanken»…..  det er nok grunnen til at Norsk Idrettforbund bruker mentaltrening til sine 80%.

Takk ja til konkurransenerver, men lær deg å kontrollere de, det kan trenes på visste du det?

Tenk på nerver som en morsom «energi», bli kjent med den og kontroller den, da vil du øke spenningsnivået i hunden og du selv vil få mer energi. Hvis du går inn i en «melde meg ut» metode av nerver, ja da vil hunden føle det ubehagelig og du vil kunne oppleve ufokus og at «hunden også melder seg ut.»

Trene på konkurransenerver kan faktisk være morsomt. Noen ganger kommer det ting inn i livet vårt for at vi skal lære å gi slipp, jeg tenker at konkurransenerver er det. Og husk at «smilefjesprisen» vil bli utlevert av dommeren, et vennlig smil speiles tilbake, og ikke minst med det viktige, hunden din vil elske det.

Visste du at når du smiler responderer hjernen? Den tror du er glad og gir beskjed ned i kroppen at den også kan være glad. Jo flere slike gladetanker jo bedre vil din kropp og energi få det. 

ALTSÅ: Hvis du innså hvor mektige dine tanker er, ville du aldri tenke en negativ tanke!

Ønsker deg en vakker tanke og en vakker følelse. 


In English

If you knew how powerful your thoughts are, you would never think a negative thought again!

Thoughts come before feelings, did you know that you can train your mind to create the feeling you want? You can also train your mind to focus on what you want.

For example, two people can live the same life together, one can experience it as amazing and the other miserable. It’s all about focus.

What you think about is what you’ll be the best at, and what you often think about has a tendency to happen, so if you think about something you’re dreading , it’ll most likely happen.

Have you heard about the 20/80% rule.? I can’t say it often enough, when exercising and competing with a dog, it responds to your feelings. In competition for optimal results, 80% is mental and 20% technique.

Imagine if you use those 80% to think about everything you’re bad at, have a competition nerves and the «what if’s» ….. that’s why the Norwegian Sports Federation uses mental training at its 80%.

Say yes to the competition nerves, but learn to keep them in check. Did you know, you can train your mind to do that?

Think of nerves like a fun «energy», get to know them and control them, then you’ll increase the excitement level of the dog and you’ll get even more energy. If you go into a «opt out» method of nerves, then yes the dog will feel uncomfortable and you’ll experience the lack of focus and «the dog is also opting out.»

Practicing competition nerves can actually be fun. Sometimes things come into our lives for us to learn to let go, I think thats what the competition nerves is. And remember that the «smileyfaceprice» will be handed out by the judge, and your dog will love it. Did you know that when you smile, your brain responds? It thinks you’re happy.

If you knew how powerful your thoughts are, you would never think a negative thought again!

Wishing you beautiful thoughts and beautiful feelings.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *