When are my dog and I ready to start competing?

This blog is translated into English, see down side.

Et spørsmål jeg ofte får: når er jeg og hunden klar for å starte i konkurranse eller å gå opp en klasse ?

Mennesket i oss tenker: Jeg føler at øvelsene kunne vært bedre. Jeg er redd vi skal feile, redd for at hunden får en dårlig opplevelse I ringen hvis vi feiler. Jeg føler vi ikke er gode nok. Redd for å virke dum. Tenk om hunden ikke følger med, tenk om…. Tenk om… Tvilen overmanner, det er tross alt ditt egentrente produkt som skal vurderes av tilskuere og dommere. Alle disse følelsene og tankene sitter kun i ditt hode, alle våre frykter skapes av oss selv.

Fakta er at vi aldri er helt klare eller får levert hele 100%-en. Det er alltid et forbedringspotensial. Utviklingsmuligheter. Noe som kan være bedre. Det vil også alltid være noen som liker ting litt annerledes, eller kanskje ikke er interessert i det hele tatt. Og det vil alltid være noe som både liker og er interessert i det du utfører i ringen, uansett resultat.

Skal vi gjøre noe andre skal vurdere, åpne opp og stille oss sårbare, er det normalt å kjenne frykt og utrygghet. Klumper i magen, hemninger og tanker om fiaskoer og “nei” det betyr i bunn og grunn bare én ting.  Du er normal og det er helt ok, og kan jobbes med.

Gjør det likevel! Begynn før du er klar til og med! Du blir aldri helt klar uansett.

Husk at det er du som vet at dere nuller på konkurranse, hunden har utført det du har lært den, eller slik hunden har forstått at øvelsene skal være. Hunden vil ikke føle seg mislykket og få en dårlig opplevelse, med mindre du påfører hunden denne dårlige opplevelsen med dine følelser og tanker. Oppstår en feil, fortsett og fortell hvor fornøyd du er, da vil hunden få en god opplevelse i ringen, og de rundt ringen tenker, så flink denne hundeføreren er. Hunden har jo egentlig ikke feilet, bare i dine øyne. Kanskje dere til og med lykkes ved første forsøk.

Altså hunden er klar når du er klar, just do it! . Evaluer, ta tilbakemelding, juster og fortsett. Dét er veien til suksess. Ikke se på et stevne som mislykket, det er nå du lærer og kan evaluere. Det er nå du er på vei sukses.

Husk at har du fokus på resultater blir du ikke bedre, har du derimot fokus på å bli bedre kommer resultater.

Er du så heldig å ha en drøm og et mål du har jobbet mot, begynn før du er klar.

Hundeeiere legger forutsetninger til hunden basert på sine menneskelige følelser og tanker. Forskning viser at hunden ikke oppfatter omverdenen slik vi gjør. Tenk på det neste gang du sier: hunden min føler at….. spør deg heller, hvordan du er sikker på at hunden føler at…. Sannheten kan være noe helt annet en hva du føler selv.

Jeg ønsker deg lykke til på neste konkuranse, legg gjerne igjen en kommentar.

ENGLISH:

A question I often get: when are my dog and I ready to start competing?

We often say; I feel that these exercises could be better. I’m afraid we’ll fail, afraid that the dog gets a bad experience in the ring if we fail. I’m afraid to seem dumb. I feel that we aren’t good enough. What if the dog doesn’t follow? What if.. What if..? … The doubt overpowers, it’s your own trained product that’s going to be watched and judged by other people and the judges, after all. All these feelings and thoughts, they’re only in your own head. We create our own fears.

Fact is, we’re never really completly ready, and we will not deliver the whole 100%. There’s always room for improvement, development and opportunities, Something that can be improved. There’ll always be people who likes things a little bit different, or aren’t interested at all, but also people who both likes and are interested in what you do in the ring, regardless of the outcome.

When we do something someone else is evaluating and judging, all open and vulnerable, its completely normal to feel scared and insecure. Stomach tied up in knots, inhibitions and thoughts about failing and screwing up? Well it only means one thing, you’re normal and its completely fine, this can be worked on.

Do it anyway! Start before you’re ready, even! You’ll never be fully ready anyway.

Remember that its only you who knows the outcome in the competition, your dog only did what you tought it, or how it understood the exercise. The dog will not feel like it failed and get a bad experience, unless you inflict your dog with your bad feelings and thoughts. If something wrong happens, keep talking about how happy you are, then your dog will have a good experience in the ring, and the people around the ring will think, wow this dog trainer is good. The dog didn’t really fail, only in your eyes. Maybe you even succeeded on your first try.

The dog is ready when you are, just do it! . Evaluate, get feedback, adjust and continue. That’s the road to success. Don’t look at a competition as failed, because this is when you learn from your mistakes and can evaluate yourself. You’re now on your way to success

Remember that if you focus on the results, you wont get any better, but if you focus on getting better, you will get better.

Are you lucky enough to have a dream and a goal you’ve been working at, start before you are ready.

Dog owners put preconditions for their dog based on their human feelings and thoughts. Research shows that the dog doesn’t look at the world as we do. Think about this when you say ‘’my dog feels that …’’ .. ask yourself, how are you so sure about your dogs feelings? It can be something completely different than what you thought. ☺

Good luck on your next competition. ☺ Let me here form you 

 

 

 

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *